Výrobci

Newsletter

I. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího - firmy Leoš Zápotocký – Rybářské potřeby a jejího přidruženého internetového obchodu www.rybarske-potreby-nymburk.cz a jeho zákazníků - kupujících.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na webových stránkách www.rybarske-potreby-nymburk.cz, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejících z údajů výrobců.

Firma Leoš Zápotocký – Rybářské potřeby a její přidružený internetový obchod www.rybarske-potreby-nymburk.cz ,dále uváděná jako -prodávající-, se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

III. Místo plnění

Místem plnění je prodejna prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci - přepravní firmě nebo je místem osobního odběru.

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy

a)

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nebo úhradou finanční zálohy kupujícím. Pro případ osobního odběru je internetová objednávka pouze nezávazná a kupní smlouva vzniká až ve stálé provozovně při vlastním odběru zboží.

b)

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne.

Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.

V. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách Rybarske-potreby-nymburk.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

VI. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje - předá dopravci hned následující pracovní den po obdržení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem nebo ho nebude možné dopravci předat do 14. pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání jiném nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího.

VII. Dopravní podmínky a poštovné

Možnosti způsobů doručení zásilky a jejich ceny: a) přepravní službou PPL CZ, s.r.o.
b) osobním odběrem zboží - 0 Kč

Cena poštovného v ČR: za první balík se účtuje 100,- Kč (přepravné + doběrečné). Cena dalších balíků činní 80,- Kč (přepravné). Při nákupu nad 2 000,- Kč se přepravné prvního balíku neúčtuje. Výjimkou jsou elektrobaterie, elektromotory, motory, čluny a ostatní balíky nad 15 kg, jejichž přeprava je náročnější a za každý balík se účtuje 190,- Kč.

Cena poštovného na Slovensko: za první balík se účtuje 240,- Kč (přepravné + doběrečné). Cena dalších balíků činní 180,- Kč (přepravné). Při nákupu nad 4 000,- Kč se přepravné prvního balíku neúčtuje. Výjimkou jsou elektrobaterie, elektromotory, motory, čluny a ostatní balíky nad 15 kg, jejichž přeprava je náročnější a za každý balík se účtuje 290,- Kč.

Cena poštovného do ostatních zemí se účtuje dle standardního ceníku služby PPL CZ, s.r.o.

 Přehled možných způsobů úhrad zboží a jejich ceny:
a) dobírkou (hotově řidiči dopravce při předání zboží)
b) převodem z účtu na účet oproti zálohové faktuře
c) platbou v hotovosti

Dodací lhůta je do následujícího pracovního dne od předání zboží přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému to nejdéle do 48 hodin. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku.

Cena přepravného do zahraničí se účtuje dle standardního ceníku přepravní služby PPL CZ, s.r.o.

VIII. Záruka a servis

a)

Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li v on - line katalogu na webových stránkách www.rybarske-potreby-nymburk.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu.

b)

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti.
Záruka se nevztahuje na výrobky s odstraněnou pečetí výrobce, případně na zboží mechanicky poškozené. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako například přepisování a podobně.

c)

Místem uplatnění reklamace je prodejní místo prodávajícího – Rybářské potřeby, V kolonii 391,28802 Nymburk, tel: 606870843. Otevírací doba Po - Pá 8.30 – 17.00, So - Ne jen po předem dohodnutém termínu. (osobní návštěvu je nutné dohodnout předem).

d)

Dopravu na místo uplatnění reklamace v případě uplatnění přímo v autorizovaném servisním středisku hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace. V případě oprávněné reklamace, kdy zároveň zákazník uplatňuje reklamaci přímo u samotného prodejce, dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní firmou.

e)

K reklamovanému zboží je nutné přiložit záruční list a kopii dokladu o nákupu - faktura a podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být zabaleno v originálním obalu a musí být kompletní, to znamená včetně všech kabelů, manuálů, disket, CD, jiného případného příslušenství a podobně.

f)

Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

IX. Vrácení zboží

Spotřebitel má právo podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.

Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Před odesláním na naší adresu prosíme o zaslání (emailem či faxem) formálního odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Prosíme také o uvedení případného důvodu (není zákonem vyžadováno a ani není námi jeho uvedení podmiňováno pro vrácení prostředků za cenu zboží) - pomůžete však nám tak zkvalitnit naše služby. Děkujeme.

Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma však poštovného, zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

Spotřebitel nemůže odstoupit podle odstavce 7 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 od kupní smlouvy:

1)

na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

2)

na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.

3)

na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.

XI. Reklamace poškozené zásilky

Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. V případě převzetí takovéto zásilky je posádka vozidla povinna uvést do přepravního listu, že zásilka byla převzata s poškozeným obalem. Při převzetí nekontrolujte obsah zásilky a nevyžadujte si účast posádky vozidla. Pokud příjemce zásilky zjistí skrytou vadu, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli, a to nejpozději do dvou kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si sepsání Zápisu o škodě.

Při poškození zásilky kontaktujte PPL CZ, s.r.o.

 - oddělení reklamace nebo náš e-shop rybynbk@seznam.cz

Na vaší poště na oddělení poškozených zásilek si vyžádáte sepsání zápisu o škodě a budete uplatňovat její nahrazení. Z těchto důvodů nesmí příjemce se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky ve které mu byla zásilka doručena. Na základě zaslané kopie zápisu o škodě (faxem, e-mailem, poštou), Vám zašleme novou zásilku.

Na vaší poště na oddělení poškozených zásilek si vyžádáte sepsání zápisu o škodě a budete uplatňovat její nahrazení. Z těchto důvodů nesmí příjemce se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky ve které mu byla zásilka doručena. Na základě zaslané kopie zápisu o škodě (faxem, e-mailem, poštou), Vám zašleme novou zásilku.

Nákupní řád je platný od 1. ledna 2013 a nahrazuje předchozí verze.